Strona główna / Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj zestaw od UAG” (zwanego dalej „Konkursem”), który organizowany jest za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram
2. Organizatorem konkursu jest ALSTOR T. Szukała i Wspólnicy – Spółka Jawna, ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000017336, numer NIP 527-016-13-13 REGON 011817936.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu oraz za przebieg, realizację i obsługę Konkursu, a także prawidłowe wydanie nagród i ewentualne reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs trwa w terminie od godz. 11.00 w dn. 14.12.2018 do godziny 8:00 w dniu 21.12.2018.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkująca na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, że osoba posiadająca ograniczoną zdolność prawną (w tym także małoletni pomiędzy 13-tym i 18-tym rokiem życia), mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
4. Uczestnictwo w Konkursie powinno być realizowane z prywatnego konta użytkownika, które nie może być kontem fikcyjnym. Uczestnictwo w Konkursie nie może być również bezpośrednio związane z działalnością zawodową lub gospodarczą.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny. Pod pojęciem „członkowie najbliższej rodziny” rozumie się małżonków, rodzeństwo, wstępnych, zstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Instagram. Portal Instagram zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs.

III. Zadanie konkursowe

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w poście konkursowym, które brzmi: „Który zestaw konkursowy UAG chciałbyś wygrać i dlaczego właśnie Ty?” oraz polubić post konkursowy i profil iCorner_pl na portalu Instagram
2. Odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) powinna zostać umieszczona pod Postem Konkursowym w terminie trwania Konkursu, czyli w dniach 14.12.2018 – 21.12.2018.
3. Publikując swoją Pracę Konkursową, uczestnik oświadcza, że posiada do niej pełnię autorskich praw majątkowych.
4. Po zakończeniu Konkursu wszystkie Prace Konkursowe spełniające kryteria (kreatywność i estetyka wykonania pracy, zgodność z tematem zadania oraz oryginalność) zostaną poddane ocenie dwuosobowej Komisji Konkursowej składającej się z przedstawicieli Organizatora, która wyłoni 4 (słownie: czterech) zwycięzców.
5. Lista laureatów zostanie opublikowana pod Postem Konkursowym w terminie do 4 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Uczestnik może w ramach Konkursu zgłosić nieograniczoną Liczbę Prac Konkursowych, ale każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
7. Przed zgłoszeniem swojego udziału w Konkursie poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej każdy z Uczestników powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Opublikowanie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem przez Uczestnika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Organizator oświadcza, że zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które są:
a) niezgodne z regulaminem
b) wulgarne lub obrażające Organizatora albo osoby trzecie
c) w jakikolwiek sposób naruszające prawo albo dobre obyczaje
d) służące promocji podmiotów trzecich.
Komentarze, które zostaną usunięte, tracą możliwość uczestnictwa w Konkursie.

IV. Nagrody w Konkursie

1. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrody na zasadach, jakie określa niniejszy Regulamin.
2. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
a). 4 zestawy od UAG (etui, czapka, ekologiczna torba). Wartość pierwszego zastawu wynosi: 139 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć złotych), wartość drugiego zastawu wynosi: 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), wartość trzeciego zastawu wynosi: 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), wartość czwartego zastawu wynosi: 159 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych)
3. Jedna osoba może wygrać wyłącznie jedną nagrodę (tj. jeden zwycięzca otrzymuje tylko jeden zestaw gadżetów).
4. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, a prawo do nagrody nie jest zbywalne.

V. Warunki wydania nagród w Konkursie

1. Nagrody przyznaje Komisja Konkursowa składająca się z osób wyznaczonych przez Organizatora.
2. Warunkiem przyznania nagrody jest dobrowolne przekazanie danych adresowych (imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu) potrzebnych do zrealizowania wysyłki kurierskiej. Nagroda zostanie dostarczona za pośrednictwem kuriera pod adres wskazany przez Uczestnika.
2.Wskazany przez Uczestnika adres musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (Nagrody nie będą wysyłane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
3. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od momentu zakończenia konkursu tj. 17.12.2018.
4. Organizator ponosi koszty wysyłki Nagród przyznanych w Konkursie.
5. Zwycięzcy mogą w terminie 3 (słownie: trzech) dni od momentu otrzymania informacji o wynikach złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagród. Oświadczenie należy przesłać na adres: k.kapuscinska@alstor.com.pl .
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikające z błędnego podania adresu lub innych danych potrzebnych do przekazania Nagrody. Ponadto, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie Nagród.
7. Uczestnik traci nieodwołalnie prawo do Nagrody, gdy:
a) nie przekaże prawidłowych danych niezbędnych do wysyłki Nagród;
b) w razie nie odebrania przesyłki bezpośrednio od kuriera nie odbierze jej w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską;
c) w innych przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie

VI. Dane osobowe

1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest firma Alstor Sp. J. z siedzibą w Warszawie 03-244, przy ul. Weneckiej 12, NIP 527-016-13-13, REGON 011817936, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000017336.
2. Wszyscy uczestnicy mają prawo do wglądu i zmian w przechowywanych danych osobowych, jak również usunąć swoje dane z naszej bazy wchodząc na stronę lub kontaktując się z nami bezpośrednio.
3. Z Administratorem Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając wiadomość na adres: ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@alstor.com.pl
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako podmiocie składającym przyrzeczenie publiczne, zobowiązanym do wydania przyznanej nagrody, rozpatrzenia złożonych reklamacji oraz wykonania obowiązków publicznoprawnych płatnika ewentualnego podatku dochodowego od wydanych nagród (art. 6 ust.1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Konkursie. W przypadku gdy uczestnik Konkursu jest osobą nagrodzoną dane osobowe tego uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa podatkowego związanymi z obowiązkiem rozliczenia podatku od nagród, tj. przez okres 5 (pięciu) lat od początku roku następującego po roku, w którym wydano uczestnikowi nagrodę, a w przypadku zmiany stosownych przepisów prawa podatkowego – przez określony nimi, inny niż 5 lat okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku.
7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Konkursu, podmiotom realizującym wykonanie nagrody oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe /kurierskie w celu doręczenia nagród.
8. Dane osobowe uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Konkursu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na www.icorner.pl przez cały okres trwania konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obecnie obowiązujących ustaw.
4. Regulamin wchodzi w życie w momencie rozpoczęcia Konkursu.